Sigüenza (2), exposició aTempora, dedicada a Cervantes i Shakespeare

Tenc l'oportunitat de visitar l'exposició aTEMPORA, que roman oberta a la seu catedral de Sigüenza, i que, destinada a commemorar el 400 aniversari cervantí, exposa les figures de Cervantes i de Shakespeare, com també bona part del tresor artístic catedralici «seguntí»

Com molt bé defineix el periodista, capellà i degà de la seu Catedral de Sigüenza, Jesús de las Heras, es tracta de mostrar un recorregut per la societat, la cultura i l'art sagrat del Segle d'Or castellà, amb motiu del quart centenari de la mort d'aquests dos grans escriptors en la història de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shapespeare.

L'entrada (cadascú pel seu compte, 5 €, i, amb visita guiada 8€) es ven a l'entrada del temple, on apareix un gran mur vermell indicador de l'exposició. Som una dotzena de visitants que feim grup en torn del guia, anomenat Marcos.

Ens ho explica tot fil per randa, encara que, de bon començament, no arriba a manifestar el mateix entusiasme de la guia Marta d'ahir... Com si ja estigués avorrit de fer-ne la tasca, vaja... Amb algunes puntetes que pretenen de ser humorístiques... I poqueta cosa més.

Sí que em queden ben aclarides les dues parts diferenciades de l'exposició: la civil i la religiosa. Durant dues hores seguides tenim l'oportunitat de delitar-nos amb allò que hi veim exposat, i que, una vegada més, remarca el tarannà castellà de la gent que n'és protagonista, la seva visió del món i de la bolla, la perspectiva seva des de la qual observa la resta del planeta, l'orgull de pertànyer a «la més gran» nació que hi ha sota la capa del sol...

Quant a la secció civil, se'ns mostren vuit sales que porten la seva lletra i nom característics (en castellà):
A. El poder i la seva imatge
B. Negre damunt blanc
C. La botiga de Sant Mateu
D. Tapisseries
E. Doménikos
F. Cervantes, soldat del rei d'Espanya
G. La vida quotidiana a l'Espanya de Cervantes
H. El gabinet de l'escriptor

Per a la part religiosa, s'hi destinen també vuit indrets, encapçalats per aquests noms (en castellà):
I. Al principi Déu va crear el cel i la terra (en llatí)
J. Fidels a Sant Eloi
K. En olor de santedat
L. Intercessors
M. Recorda (en llatí)
N. Glòria
O. Capella del Jovençà de Sigüenza (Doncel, en castellà) 
P. Altar major

Segon dia: pens que s'ho paga haver-hi anat, a l'exposició cervantino-shakespeariana, a Sigüenza. Si més no, per entendre encara una mica més l'obra cervantina que estic llegint aquest dies, sobre «el ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha»...