Reclamació davant l'OMIC de Palma, contra VODAFONE

Avui, dia 7 de maig de 2012, a la fi, m'ha arribat a ca nostra la resposta de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'Ajuntament de Palma, a la reclamació que vaig presentar el 23F proppassat (dos mesos i mig després), contra l'incompliment de tres contractes efectuats amb VODAFONE ESPAÑA S.A.U.

Amb data de 24 d'abril -fa 13 dies exactament- l'administrativa cap de Servei de l'OMIC, per delegació del secretari adjunt i director de la Secretaria de la Junta de Govern, signa el document amb el qual m'informa que "no hem rebut resposta per part de l'empresa reclamada"(!)

M'he apressat a redactar aquest ESCRIT D'AL·LEGACIONS que faig comptes de presentar-hi personalment...

ESCRIT D'AL·LEGACIONS:
VULL PROSSEGUIR AMB ELS TRÀMITS DE LA RECLAMACIÓ
(OMIC 2012/00000347)

1a Una empresa com VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., especialitzada en telecomunicacions, sobre la qual l'OMIC de l'Ajuntament de Palma m'ha d'informar que “no hem rebut resposta per part de l'empresa reclamada”, només es fa mereixedora de ser desautoritzada oficialment per exercir-ne la tasca d'una forma tan poc competent.

2a Vaig contractar els meus primers serveis en la utilització del meu mòbil amb aquesta empresa, el 30 de març de l'any 2000, i mantenc el mateix número fins al dia d'avui. 10 anys després, se'm donava la categoria de CLIENTE DIAMANTE... Així i tot, recentment m'he vist molt maltractat per VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

3a És opinió molt estesa dins la societat mallorquina, i l'OMIC de l'Ajuntament de Palma en deu tenir constància fefaent, que VODAFONE ESPAÑA S.A.U., abusant de la seva situació privilegiada dins el mercat de les telecomunicacions a l'àmbit de l'Estat espanyol, -cosa que he experimentat aquests darrers cinc mesos- es dedica a robar tot quant pot als seus clients, que ens hi atansam amb més bona voluntat que coneixement de l'entramat mafiós que l'embolcalla, amb la utilització de mètodes de més que dubtosa legalitat (vegi's els tres contractes que m'afecten amb allò que en diuen “consentimiento verbal con verificación por terceros”, que, en el meu cas, no m'ha servit de res, en tres ocasions consecutives).

4a En cap moment no he arribat a assolir cap acord amb l'empresa esmentada. És més, des de VODAFONE ESPAÑA S.A.U. ni tan sols s'han dignat a contestar-me res de res, sobre l'incompliment flagrant de TRES CONTRACTES, realitzats el 7 de desembre de 2011, el 26 de gener de 2012 i el 20 de febrer de 2012.

5a Des que vaig contractar amb VODAFONE ESPAÑA S.A.U., el 7 de desembre de 2011, els serveis de “PORTABILITAT LÍNIA FIXA + ADSL + DONAR DE BAIXA ADSL ONO”, i se me'n va remetre per correu electrònic la confirmació documental que ratificava la “CONFIRMACIÓN DE PEDIDO VF ADSL”, fins al dia d'avui, han transcorregut SIS MESOS que he hagut de continuar pagant a ONO el servei que m'ha prestat aquesta empresa i que encara no m'ha prestat VODAFONE ESPAÑA S.A.U, com s'havia compromès a fer el 7 de desembre de 2011, per primera vegada; el 26 de gener de 2012, per segona vegada; i el 20 de febrer de 2012, per tercera i darrera vegada.

6a Reclam, en conseqüència, que VODAFONE ESPAÑA S.A.U. em lliuri, com més aviat millor, la quantitat de CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (526,72 €) que, d'acord amb les factures presentades, he hagut de pagar a ONO durant tots aquests SIS MESOS. A més dels interessos de demora que corresponguin... I que ho faci al mateix compte corrent on VODAFONE ESPAÑA S.A.U. m'ha anat cobrant mensualment: des de fa lustres:
 • Desembre 2011                                    92,56
        06,96
 • Gener 2012                                            92,43
         06,96
 • Febrer 2012                                           93,20
         06,96
 • Març 2012                                              93,34
         06,96
 • Abril 2012                                              92,89
        06,96
 • Maig 2012                                              22,54
         04,96
   TOTAL                                      526,72
7a Reiter la meva petició que VODAFONE ESPAÑA S.A.U. no només sigui desautoritzada oficialment a exercir de tan mala manera la seva tasca dins l'àmbit de les telecomunicacions a l'Estat espanyol, sinó que, per instàncies públiques, sigui duita davant dels Tribunals de Justícia perquè aquests dictaminin fins a quin punt l'empresa esmentada pot continuar actuant contra la ciutadania, d'una manera tan abusiva.
Palma, 7 de maig de 2012
Cecili Buele i Ramis