Denúncia pública del servei d'URGÈNCIES a l'hospital de Son EspasesCECILI BUELE I RAMIS, amb DOI ..., espòs d'ISABEL ROSSELLÓ GIRART, amb DOI ..., número ... del Sistema de Salut; pacient diagnosticada amb la malaltia d'alzhèimer des del 6 de maig de 2009; grau de dependència III, amb caràcter permanent des del 19 de març de 2013; atesa periòdicament pel neuròleg Dr. Guillem Amer, a la secció de Neurologia de l'Hospital Universitari de Son Espases; per la doctora Juana González, al Centre de Salut de s'Escorxador; i per l'equip de professionals del Centre de Dia Oms (des del 22-01-2014);  

Faig arribar a les autoritats sanitàries del Govern de les Illes Balears la meva DENÚNCIA PÚBLICA contra el servei d'URGÈNCIES de l'hospital universitari de Son Espases, perquè hi parin esment, mirin d'esbrinar-ne les responsabilitats que calguin, procurin esmenar el que en precisi i ens reparin els mals causats, d'acord amb les lleis i la normativa vigent:

FETS:

Primer: cinc mesos darrers, cinc vegades a URGÈNCIES

Des del 17 de desembre de 2013 i durant l'any 2014 hem hagut d'acudir CINC VEGADES CONSECUTIVES a la secció d'URGÈNCIES de l'hospital universitari de Son Espases, a causa de les caigudes repetides i patides per la meva dona que, en el seu estat de salut, ha anat presentant mostres cada cop més evidents de les dificultats greus que té a l'hora de CAMINAR i quan s'ha de mantenir DRETA.

Les diverses notes d'interconsulta expedides i lliurades pel Centre de Salut (PAC) de s'Escorxador i adreçades al servei d'URGÈNCIES de l'hospital universitari de Son Espases en mostren els motius (“dificultad en la marcha”, “urgencias traumatología: lumbalgia”, etc.) Observacions escrites des del Centre de Dia Oms en fan veure la impotència funcional, per la qual demanen valoració traumatològica per descartar-hi cap lesió.

Així i tot, hem d'arribar a la CINQUENA CONSULTA perquè se li arribin a fer les RADIOGRAFIES ADIENTS. Tenint present que a les anades, en les ambulàncies del 061, i als retorns a casa en les ambulàncies del SSA, se m'ha impedit d'accedir-hi, juntament amb la meva dona.

Segon: les 5 consultes a la secció d'URGÈNCIES de l'hospital universitari Son Espases

18-12-13
Des de les 5 de la matinada fins a les 7
(DUES HORES, A LA SALA D'ESPERA + tres hores d'espera d'ambulància)
Motiu de la consulta: CAIGUDA. Es remet a NEUROLOGIA, tot i les queixes pels dolors a l'esquena que l'impedeixen moviments. Res de radiografies a les cames!

12-01-2014
Des de les 18.30 fins a les 20
(UNA HORA I MITJA, A LA SALA D'ESPERA + 2 hores d'espera d'ambulància)
Amb antecedents de caiguda, quedant-ne descartades fractures, s'hi valoren episodis momentanis de dolor lumbar. Res de radiografies a les cames!

11-03-2014
Des de les 16:20 fins a les 22:00 hores
(CINC HORES I CINQUANTA MINUTS A LA SALA D'ESPERA + 3 hores d'esperar ambulància)
Davant sol·licitud d'interconsulta a URGÈNCIES TRAUMATOLOGIA, adduint-s'hi com a motiu LUMBALGIA, amb caigudes diverses i contusions lumbars, davant d'aquest avís de “dolor lumbar”, amb les radiografies de columna realitzades, es diagnostica “Aplastamiento L4.L2.D12.” Res de radiografies a les cames!

21-05-2014
Des de les 17:06 fins a les 20:30 hores
(TRES HORES I MITJA A LA SALA D'ESPERA + 2 hores d'espera d'ambulància)
En lloc d'emetre INFORME DE TRAUMA, se'ns en passa un de NEUROLOGIA! Se'ns comunica que s'hi han fet “analítiques sanguínies urgents”, “exàmens d'orina”, “RX Tòrax”, “TC cranial”, però cap RX a les cames... Continuam amb res de radiografies a les cames!

28-05-2014
Des de les 18:52 fins a les 23:30
(QUATRE HORES I MITJA A LA SALA D'ESPERA + 3 hores d'espera d'ambulància)
Hem d'arribar fins al 28-05-2014, perquè, a la fi, amb un informe de l'estat actual de la usuària del Centre de Dia Oms (“Usuaria de centro de día con impotencia funcional desde hace diez días, rogamos valoración traumatológica para DESCARTAR LESIÓN”) i una sol·licitud d'interconsulta del Centre de Salut (“Agradecería valoración urgente en Trauma y estudio Rx tras caída reciente”), a la secció d'URGÈNCIES de l'hospital universitari de Son Espases es dignin realitzar les RADIOGRAFIES REQUERIDES.
És en aquesta ocasió quan se'ns comunica el diagnòstic: “FRACTURA DE PUBIS CERRADA”, amb les indicacions de “Reposo en cama. Movilización según tolerancia...” Just el contrari d'allò que se'ns havia recomanat de fer durant els cinc mesos anteriors...

Tot i acudir-hi CINC VEGADES CONSECUTIVES, han hagut de transcórrer CINC MESOS, entre el 17 de desembre de 2013 i el 28 de maig de 2014. En cap de les consultes anteriors, no se li arriba a diagnosticar a la secció d'URGÈNCIES cap casta de fractura.

Tercer: la impossibilitat de traslladar-me a l'hospital dins l'ambulància

Em sembla increïble que, tant a les anades, en les ambulàncies del 061, com als retorns a casa en les ambulàncies del SSA, se m'impedeixi d'accedir-hi, juntament amb la meva dona. Pel trasbalsament que comporta tant a la pacient, que es veu a les mans de no sap qui, com a mi mateix, que m'hi he de traslladar amb un altre vehicle que he d'aparcar i pagar tot el temps que duri l'estada a la secció d'URGÈNCIES.

Quart: la manca de radiografies a les cames de la meva esposa

De res no serveix que expliqui als professionals del servei d'URGÈNCIES que la pacient no pot caminar, que té greus dificultats a l'hora de moure's i que es queixa de molts dolors. Sembla que, en veure la paraula ALZHÈIMER, tots reaccionen de la mateixa manera: això és cosa de MENTALITAT...

Cinquè: triatge incomprensible, inútil i erroni des dels inicis

Ja hi podem dur documents que provenen del Centre de Salut nostre, amb les indicacions precises que assenyalen la necessitat de ser atesos a la secció de traumatologia. No ens serveix de res. Hem de romandre a la sala d'espera, fins que ens cridin per anar al TRIATGE. I aquí, en lloc d'enviar-nos cap a TRAUMATOLOGIA (com indiquen les notes d'interconsulta del PAC nostre), ens remeten cap a NEUROLOGIA.

Sisè: la manca de respecte cap a familiars de pacients d'alzhèimer

Sembla mentida que, com a espòs de la meva dona, segons quin personal hi ha a la sala, no em permet d'estar-hi al seu costat, i he de romandre a la sala d'espera, per “qüestions de protocol”. De molt mala manera se'm trau fora, a pesar dels requeriments que faig a restar-hi. A la darrera ocasió -28-05-2014- em veig forçat, fins i tot, a haver d'emprar el “mètode del crit”, davant d'una situació que, malgrat tot, arrib a besllumar per la porta: hi veig la meva dona, ajaguda ran de la camilla, amb els peus fora, a punt de caure'n! Consider que no és de rebut que es pretengui respectar més el protocol que les persones que en pateixen els desgavells.

Setè: el nombre deficitari de professionals dedicats a URGÈNCIES

Es veu ben a les clares que una mitja dotzena de persones són del tot insuficients per atendre adequadament tots els pacients que acudeixen a l'hospital universitari de Son Espases per la via d'urgència: dos metges, dues infermeres, dos zeladors... i poqueta cosa més s'hi veu.

Vuitè: les esperes perllongades de les ambulàncies, a l'hora de retornar a casa

Una cosa és l'horari d'estada a URGÈNCIES que figura als informes mèdics que se'ns lliuren en haver-hi acabat l'actuació sanitària. I una altra ben distinta, l'estada real al recinte hospitalari per mor del retard en l'arribada de les ambulàncies. (Una mostra evident en són els dos fulls que puc aconseguir el darrer dia: mentre a l'oficial figura que acabam a les 20:29, en realitat, com apareix al segon, no en sortim fins a les 23:28, és a dir TRES HORES MÉS TARD, quan ens arriba l'ambulància assignada). Així ens passa cadascuna de les cinc vegades que hi anam: entre dues i tres hores d'espera de l'ambulància!

Novè: les expenedores de begudes “es beuen” euros irrecuperables

Per si totes aquestes malifetes no bastaven, encara ens cauen a damunt les “polissonades” de les màquines expenedores de begudes. Les dues que hi ha més a prop de la Sala d'Espera d'Urgències, se'ns queden els euros que hi posam, sense que ens facilitin cap producte. Des d'agents de vigilància, se'ns diu que no val la pena d'emprar el telèfon de queixa, perquè no sol servir de res...

Desè: la mala audició, quan es crida per megafonia

L'audiofonia, a l'hora de cridar pel seu nom els pacients d'URGÈNCIES, és pèssima i massa sovint ocorre que s'hi diuen noms distints al mateix moment. Cosa que crea confusions entre la gent que romanem a l'espera de ser cridada.

Onzè: l'incomprensible pagament de l'aparcament per accedir a URGÈNCIES

Davant la tardança a sortir atesos a la secció d'URGÈNCIES de l'hospital universitari de Son Espases, fa la impressió que fins i tot hi deu haver qualque casta d'acord amb l'empresa adjudicatària del servei d'aparcament de vehicles, perquè s'hi perllongui l'estada de visitants, més enllà de l'imprescindible. No és de rebut que, a més de ser-hi mal atesos, a damunt, hàgim de pagar més de 10 euros en sortir d'una anada i estada més que forçosa al recinte hospitalari.

CONSIDERACIONS:

Primera.

Que s'hagi d'acudir a URGÈNCIES cinc vegades en cinc mesos no resulta gens ni mica agradable per a ningú. Si, cada cop que hi hem anat, hem vist que va en ascens el tractament defectuós cap als pacients que hi hem hagut d'acudir, qualque cosa no funciona correctament dins d'aquest recinte. Necessita mà de metge!

Segona.

No creim que sigui de rebut que, en tractar-se d'acudir a TRAUMA D'URGÈNCIES en quatre ocasions distintes, per caigudes, s'hagi hagut d'esperar la cinquena per fer-n'hi una RADIOGRAFIA LUMBAR. Consider que s'ha de parar més esment a allò que s'assenyala a les notes d'interconsulta.

Tercera.

Hem pogut detectar que la parauleta ALZHEIMER provoca, en gairebé tots els professionals que ens han atès a URGÈNCIES, aquella reacció que sembla indicar que, en tractar-se d'això, cal atansar-se més directament a indicacions de neuròlegs, i que no és l'hora ni la feina de traumatòlegs... Ho consider un error greu que ens ha portat a tractar la meva dona erròniament.

Quarta.

Tenc molt mal d'entendre que, enviats des del Centre de Salut a TRAUMATOLOGIA, no sé si per mor del TRIATGE, se'ns adreci cap a NEUROLOGIA i ens n'hàgim de sortir sense poder comptar amb cap informe mèdic redactat a trauma.

Cinquena.

Consideram molt vergonyós que, en una comunitat autònoma com les Illes Balears -que aporta riquesa i beneficis econòmics a altres comunitats autònomes que al cap i a la fi resulten més ben dotades que la nostra en matèria hospitalària-, no puguem comptar amb el personal mínimament requerit per atendre mínimament dignament les persones que ens acostam, per necessitat veritable, a la secció d'URGÈNCIES de l'hospital universitari de Son Espases.

Sisena.

És vergonyós que, en una comunitat autònoma com les Illes Balears -que aporta riquesa i beneficis econòmics a altres comunitats autònomes que resulten molt més ben dotades-, no puguem comptar amb cap casta d'atenció sanitària, amb ingressos hospitalaris destinats específicament a malalts d'alzhèimer i d'altres demències, sobretot quan precisen d'atencions especials o de cures intensives perllongades. Com pot ser el nostre cas: com es pot dur al propi domicili, de manera adequada, un període de “repòs absolut” durant quaranta o cinquanta dies seguits? Difícilment, una malaltia d'aquestes característiques pot ser atesa convenientment al domicili familiar.

Setena.

Sembla mentida que, a aquestes alçades del segle XXI, encara hi pugui haver empreses expenedores de begudes a centres hospitalaris públics que es quedin amb la recaptació que no els pertoca. La vigilància que s'hi exerceix no serveix per a res. I, com que es tracta d'unes quantitats com 1,50€, al final del dia, de la setmana i del mes, els deu arribar a comportar una summa substanciosa.

Vuitena.

Es fa del tot necessària una millora considerable en l'audiofonia que s'està emprant actualment al servei d'URGÈNCIES de l'hospital universitari de Son Espases.

Novena.

En haver d'acudir al servei d'URGÈNCIES per necessitat peremptòria, no és de rebut que, per mor de la demora en l'atenció mèdica i sanitària a dispensar, s'hagi d'enriquir més encara l'empresa concessionària dels serveis d'aparcament de vehicles en zona pública.

Desena.

Consider que no és de rebut que no es pugui emprar, per part del familiar, la mateixa ambulància amb què és traslladada la meva dona, malalta d'alzhèimer, cap a l'hospital de Son Espases.

Onzena.

Veig que, amb el pas del temps, hem anat passant d'una atenció a la demència, pública i gratuïta -dispensada a manicomis i centres psiquiàtrics de caràcter públic-, a una atenció a la demència cada cop més abocada cap a negocis privats que se n'estan lucrant a les totes. NO crec que sigui aquest el millor camí per atendre de la manera millor possible a la ciutadania d'aquestes Illes nostres.

Per tot això,

DEMAN

Que, en prestar atenció a tots aquests punts que he assenyalat fins ara, les autoritats sanitàries de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears esbrinin, de la manera millor possible i com més aviat millor, quines en són les responsabilitats que s'hi escauen; i que em comuniquin, també com més aviat millor, quines han estat les mesures concretes adoptades per tal que quedin reparades totes i cadascuna d'aquestes deficiències assenyalades més amunt.

NOTA FINAL:
En arribar a ca nostra, des de la secció d'Urgències de l'hospital universitari de Son Espases, m'adon que la meva dona, que havia portat ULLERES en entrar, no n'ha duit en sortir...
Hores d'ara, quan ja n'ha transcorregut una setmana, ningú de la secció d'URGÈNCIES no ens ha comunicat cap troballa d'aquestes...

Palma, 2 de juny de 2014.


Cecili Buele i Ramis
DOI: ...
C-el: rodamon@cecili.cat

3 comentaris:

Anònim ha dit...

bufff sr. Buele, els meus condols per haver-hi d´anar a Son Sepassen. No té nom el que ha hagut de patir, i el que, segurament, li falta per patir. Com a professional (sense feina) sanitària, em fa oi i vergonya tot això que tenim i que, per desgracia, va per llarg. Jo, al manco, vaig a Son Llàtzer i no haig de pagar aparcament. Salutacions.

Esperanca Bauca ha dit...

Molt valentes les teves paraules!!
Hem de canviar la manera de fer Sanitat!! En aquest casos s'ha d'apostar pels Hospitals sociosanitaris com toca!!
Cal optimitzar recurssos en benefici dels pacients i no de les butxaques d'uns quants!!
Anims

Esperanca Bauca ha dit...

Molt valentes les teves paraules!!
Hem de canviar la manera de fer Sanitat!! En aquest casos s'ha d'apostar pels Hospitals sociosanitaris com toca!!
Cal optimitzar recurssos en benefici dels pacients i no de les butxaques d'uns quants!!
Anims