Himne de l'ONU, de Pau Casals, al Parlament de Catalunya

El 22 d'octubre de 2009, a la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea del Parlament de Catalunya, s'hi presentava, debatia i aprovava per unanimitat una proposta de Resolució sobre l’adopció com a himne de l’Organització de les Nacions Unides l’escrit per W. H. Auden i compost per Pau Casals el 1971 (tram. 250-02108/08) p. 3.

Era una iniciativa parlamentària presentada pels tres grups que donaven suport al Govern català: Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa. S'hi sumà també Convergència i Unió, a l'hora de la votació.

Durant mig any, des que se n'havia iniciat el procediment amb l'admissió a tràmit el 26 de maig de 2009 fins que se'n publicà l'adopció el 2 de novembre de 2011, s'havia elaborat i treballat un text.

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea del Parlament de Catalunya, a la sessió de dia 22 d’octubre de 2009, va estudiar, debatre i aprovar el text de la Proposta de resolució.

El diputat Francesc Pané Sans, en prendre la paraula com a portaveu de tots tres grups parlamentaris que donaven suport al Govern, reconeixia la improbabilitat alta que l'organització internacional acabàs recuperant un himne que havia romàs oblidat durant dècades.

Tot i amb això, amb l’aquiescència de tots i de totes, engrescava a fer l'esforç d'instar el Govern que efectivament fes els oficis necessaris per dur-ho a bon terme, encara que resultàs difícil d’arribar-hi.

La diputada Rosa Fortuny i Torroella, en representació del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, manifestà que el seu grup votaria a favor; tot lamentant que aquella proposta no hagués arribat a ser presentada per tots els grups parlamentaris.

El text de la Resolució deia així: “El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar accions per tal que l’himne escrit per W. H. Auden i compost per Pau Casals a propòsit de la commemoració del 25è aniversari de la creació de les Nacions Unides, que fou interpretat el dia 24 d’octubre de 1971 per l’orquestra del Festival Casals, dirigida per aquest compositor, sigui adoptat com a himne propi i oficial de l’Organització de les Nacions Unides.”