Himne de l'ONU, de Pau Casals, al Parlament de les Illes Balears

Gràcies a l'ajut del bon company parlamentari menorquí, el diputat Eduard Riudavets, m'he pogut assabentar d'algunes dades concretes relacionades amb la tramitació parlamentària d'aquella iniciativa institucional que naixia dia 8 d'abril de 2009, donant suport parlamentari al “restabliment solemne de l'himne oficial” de l'ONU.

Dia 8 d'abril de 2009 la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears aprovava per unanimitat la Proposició no de Llei núm. 3129/09 relativa a l'Himne de les Nacions Unides.

Tretze dies després, el 21 d'abril, es feia pública la Resolució derivada d'aquella Proposició no de Llei i la presidenta de la comissió esmentada, Francina Armengol i Socias, trametia a la presidenta del Parlament de les Illes Balears, Maria Antònia Munar i Riutort, la certificació expedida pel secretari de la Comissió d'Assumptes Institucionals, Josep Melià i Ques, en català i en castellà, segons la qual “el Parlament de les Illes Balears insta la Secretaria General de Nacions unides al restabliment solemne de l'himne oficial de la institució. En el mateix sentit insta el Govern de l'Estat a dur a terme les gestions diplomàtiques escaients en favor de l'himne i per reparar el greuge comès contra els autors.”

Dos dies després, amb data 23 d'abril de 2009, la presidenta del Parlament de les Illes Balears, Maria Antònia Munar i Riutort, trametia el certificat acreditatiu de la Proposició no de Llei esmentada, en la versió catalana, al president del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich i Oliver, per al seu coneixement i als efectes oportuns. El mateix dia, també, en trametia el mateix certificat acreditatiu, en la versió castellana, al president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero (Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n 28071 Madrid) i al secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-Moon (First Avenue at 46th street, Nueva York, NY 10017).

D'aquesta manera, una presidenta i un secretari de Comissió parlamentària, una presidenta de Parlament, dos presidents de Govern i un secretari general de l'ONU apareixien esmentats en la tramitació d'una iniciativa institucional mitjançant la qual “s'insta al restabliment solemne de l'himne oficial oficial de la institució” -l'ONU.

Cal tenir present, com figura al Diari de Sessions, que aquella iniciativa parlamentària, que va ser aprovada per unanimitat, havia estat presentada davant la Comissió Parlamentària d'Assumptes Institucionals i Generals pel Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, i havia comptat amb les intervencions dels diputats Alorda i Vilarrubias (Bloc per Mallorca i PSM-Verds), Costa i Serra (Grup Socialista), i Juan i Cardona (Grup Popular).

Tots ells havien valorat molt positivament la iniciativa d'instar a restablir solemnement l'Himne oficial de Nacions Unides que havia compost, interpretat i dirigit el mestre Pau Casals, dia 24 d'octubre de 1971, a la mateixa seu de Nacions Unides, a Nova York.