Eleccions? Per presentar iniciatives parlamentàries, tan inútils com estèrils, al Principat de Catalunya (2)

Amb això, vull seguir el camí encetat en aquest mateix blog meu, referint-me a la inutilitat i esterilitat de presentar iniciatives parlamentàries a la Cambra autonòmica balear, al Parlament de les Illes Balears (1), al Parlament de Catalunya (2), al Congrés dels Diputats (3) i al Senat d'Espanya (4), sobre: La commemoració del 40è aniversari de l'Himne de la Pau, de Pau Casals, a la mateixa seu de Nacions Unides, una iniciativa cultural impulsada per l'entitat mallorquina Forum Musicae que presideix Magdalena González i Crespí.

Em vull referir ara al Parlament de Catalunya.

La mateixa iniciativa, formulada de manera diversa a les quatre cambres esmentades, al final, sembla que arriba a quedar en no res a totes quatre institucions parlamentàries! A quatre parlaments de l'Estat espanyol!

El 2 de juny de 2009, ara farà exactament dos anys, la cambra autonòmica catalana, com ho havia fet la balear uns mesos abans (21-04-2009), admetia a tràmit una iniciativa parlamentària consistent en la ”proposta de resolució sobre l’adopció com a himne de l’Organització de les Nacions Unides l’escrit per W. H. Auden i compost per Pau Casals el 1971”.

La hi havien presentada el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i havia estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament, 26.05.2009.

Aquesta Proposta de resolució, amb una extensa Exposició de motius, literalment deia així:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar accions que puguin conduir a l’adopció com a propi i oficial de les NNUU, l’himne escrit per W.H. Auden i composat per Pau Casals a propòsit de la commemoració del 25è aniversari de la creació de les NNUU, que fou interpretat per l’Orquestra del Festival Casals, dirigida per aquest compositor, el dia 24 d’octubre de l’any 1971.

La signaven al Palau del Parlament, dia 20 de maig de 2009, Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P d’ERC; Dolors Camats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV – EuiA.

El debat i l'aprovació de la Proposta de resolució es produïa a la cambra parlamentària catalana pocs mesos després, el 22 d'octubre de 2009, on prenia la paraula el diputat d'ICV-EUiA Francesc Pané, en nom dels grups que l'havien presentada, i la diputada Rosa Fortuny i Torroella del grup parlamentari de Convergència i Unió.

S'aprovava, així, al Parlament de Catalunya, per unanimitat de tots els presents a la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea, presidida per Miquel Àngel Estradé i Palau, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Proposta de resolució sobre l'Himne de Nacions Unides.

En què ha quedat tot això? Sembla que en no res!

Què més se n'ha fet després de la seva aprovació? No se'n sap que se n'hagi fet públic res de res!

Quins efectes ha produït una iniciativa parlamentària com aquesta? A l'opinió pública i publicada, fins ara cap ni un!

Quina resposta s'ha obtengut del Govern de la Generalitat de Catalunya? Que se sàpiga, cap ni una!

Quines accions ha impulsat el Govern de la Generalitat que puguin conduir a l'adopció com a propi i oficial de les Nacions Unides l'himne escrit per W.H. Auden i composat per Pau Casals? No se'n sap de cap!

Quines altres actuacions, posteriors al 2 de juny de 2009, han duit a terme el diputat i les dues diputades que signaren la Proposta de Resolució, els diputats i les diputades que intervengueren a la Comissió parlamentària? No se'n sap cap!

Tant de bo que, en algun moment, s'arribi a saber què més s'ha fet en relació amb aquest assumpte i en quina situació es troba aquesta iniciativa cultural.